Целта на пазарното проучване е изпълнение на заложените дейности по проект „Преустройство на гараж-навес в техническо помещение за първичен преглед на автомобили” – изпълнение на СМР

Пазарно проучване


 

Част Архитектура

Челен лист

Модел

Модел

Модел

Модел

Модел

Обяснителна записка

Количествена сметка

Част Конструкция

Челен лист

Модел

Mодел

Mодел

Модел

Модел

Обяснителна записка

Количествена сметка

Спецификация

Общи забележки

Част Електрическа

Челен лист

Модел

Модел

Гараж

Част ОВК

Обяснителна записка

Количествена сметка

Схема

Фасади разрез

Модел

Част ПБ

Обяснителна записка

Модел

Чат Електрическа ПИИ

Челен лист

Схема

Схема