Целта на пазарното проучване е изпълнение на заложените дейности по изграждане на байпасна връзка на шредер 6000, монтиран в сграда за механично сепариране.

Пазарно проучване