ИЗБОР НА ФИРМА-ИЗПЪЛНИТЕЛ ЗА ИЗГОТВЯНЕ НА ПЛАНОВЕ ЗА СОБСТВЕН МОНИТОРИНГ НА ЕМИСИИ В ОТПАДЪЧНИ ВОДИ, НА ПОЧВИ И НА ПОДЗЕМНИ ВОДИ ЗА ПОСТИГАНЕ НА СЪОТВЕТСТВИЕ С ИЗИСКВАНИЯТА НА РЕШЕНИЕ 431-Н0-И0-А1/2015 Г. НА ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР НА ИАОС ЗА АКТУАЛИЗИРАНЕ НА КР 431-Н0/2012 Г. НА СО ЗА „ИНТЕГРИРАНА СИСТЕМА ОТ СЪОРЪЖЕНИЯ ЗА ТРЕТИРАНЕ НА БИТОВИТЕ ОТПАДЪЦИ НА СО – ПЛОЩАДКА „САДИНАТА“

 

Download – Пазарно-проучване планове за мониторинг