Избор на фирма за извършване на пробовземане и лабораторни анализи на води, почви и утайки в изпълнение на КР 431-Н0/2012 г. и КР 481-Н0/2013 г.

Download – Пазарно проучване