Предмет на пазарното проучване е  разработка, доставка и предоставяне на право за ползване  на програмен продукт за организиране, мониторинг, анализ, контрол и оптимизация на дейностите по събиране и транспортиране на хранителни биоотпадъци от обекти на територията на Столична община, съобразен с технологичните особености на процеса на анаеробно разграждане в ИБТ „Хан Богров“

 

Пазарно-програмен продукт