Целта на пазарното проучване е избор на изпълнител на услуга за извършване обработка на информацията за отчитане на труда и работната заплата на служителите и изплащане на суми по извънтрудови правоотношения в Общинско предприятие „Столично предприятие за третиране на отпадъци“.

Пазарно проучване

Задание

Ценова оферта