Целта на пазарното проучване е избор на изпълнител за организиране и провеждане на измервания за контрол на различни фактори на работната среда на територията на Общинско предприятие „Столично предприятие за третиране на отпадъци“ съгласно изискванията на нормативните актове и с периодичността, определена от Възложителя за оценката на риска.

 

Пазарно проучване

Техническо задание