Предмет на този документ са изискванията по отношение на „Доставка на глицерол за нуждите на Станция за регенериране на отпадъчни води /СРОВ/ „МБТ“ и пречиствателна станция за отпадъчни води /ПСОВ/ „Садината“.

Пазарно проучване