Доставка по заявка на материали и консумативи за извършване на дейности по поддържане и ремонт на сгради, машини и съоръжения в ОП СПТО.

Пазарно проучване