Предоставяне на услуги по калибриране на технически средства, използващи се за извършване на измервания/изпитвания в обектите на ОП „Столично предприятие за третиране на отпадъци“.

Пазарното проучване е структурирано в 23 обособени позиции.

Пазарно проучване

Приложение №1