Доставка на моторни косачки, тримери за трева и косящ трактор за нуждите на депо за неопасни отпадъци „Садината“ и МБТ към ОП „Столично предприятие за третиране на отпадъци“ гр. София

 

Download – Пазарно-проучване-Косачки