Избор на фирма за  изработване  и доставка на 3 броя външни пана за 3 броя резервоари на ПСОВ „Садината“ , както следва:

  • 1 /един/ брой винилово пано за 1 /един/ брой 180 m3 резервоар
  • 2 /два/ броя винилови пана за 2 /два/ броя 600 m3 резервоари
  • Download – Винилови пана