Избор на изпълнител за доставка на сглобяеми постройки от готови елементи /офис контейнери/– 4 бр., с размери – височина – 2500-2600, широчина 2500-2600, дължина 6000-6100 м2.

Същите са необходими за нуждите на завод за МБТ, площадка „Садината“, с цел подобряване организацията на работния процес.

Пазарно проучване