Избор на фирма за доставка, монтаж и пускане в експлоатация на 4 бр. мобилни автовезни за дооборудване на камиони за събиране на отпадък на ИБТ „Хан Богров

 

 

Download – Пазарно-проучване-Мобилна-автовезна