Доставка на мобилен винтов компресор, с гаранционно обслужване за срок от 12 /дванадесет/ месеца – 1 /един/ бр., отговарящ на техническите изисквания, посочени в пазарното проучване.

Мобилният винтов компресор – обектът на доставката следва да е фабрично нов, неупотребяван и да отговаря на всички изисквания, посочени от Възложителя, като посочените параметри да се считат за минимални.

Пазарно проучване-мобилен винтов компресор