Целта на пазарното проучване е избор на изпълнител за доставка и монтаж на знаци, табели и други средства за сигнализиране на опасност, с цел осигуряване на  безопасност и здраве при работа на територията на Общинско предприятие „Столично предприятие за третиране на отпадъци“.

Пазарно проучване

Приложение №1

Приложение №2