ОП „СТОЛИЧНО ПРЕДПРИЯТИЕ ЗА ТРЕТИРАНЕ НА ОТПАДЪЦИ“ провежда обществена поръчка по реда на чл. 20, ал. 4 от ЗОП с предмет „ДОСТАВКА НА ГЛИЦЕРОЛ ЗА НУЖДИТЕ НА ОП СПТО – СРОВ „МБТ“ И ПСОВ „САДИНАТА“

Доставка на глицерол