Заводът за механично и биологично третиране (МБТ) на отпадъци с производство на RDF-гориво, е изграден на площадка „Садината“ и въведен в експлоатация през септември 2015г. Заводът е с капацитет на обработка от 410 000 т/год. твърди битови отпадъци от територията на Столична община.

Процесът за третиране на отпадъците в инсталацията включва следните технологични фази:

 1. Приемане и предварителна обработка на входящите твърди битови отпадъци;
 2. Механино разделяне и сортиране на рециклируемите материали;
 3. Биологично сушене;
 4. Механично третиране на биологично изсушения продукт за извличане на

рециклируемите фракции и производство на RDF;

 1. Компостиране;
 2. Рафиниране на компостиралия материал.

Заводът за МБТ се състои от пет производствени сгради и е проектиран с оглед постигането на следните цели:

 • Регенериране на рециклируеми материали, такива като хартия, картон, стъкло, пластмаси и метали, при висока степен на чистота;
 • Производство на гориво от отпадъци (RDF), което да се използва за градско топлоснабдяване, в промишлени електроцентрали или циментови заводи;
 • Производство на подобен на компост продукт (ПКП), който ще се използва за рекултивация на депа;

Всички тези дейности ще доведат до минимизиране на количествата на депонираните отпадъци, чрез което ще бъдат удовлетворени националните и европейските изисквания по отношение на експлоатацията на депата за отпадъци.

Материалните потоци и очакваните количества на продуктите от завода за МБТ, са изброени в таблицата:

Продукти на завода за МБТ
RDF 178 452 т/год. 43,52 %
Рециклируеми материали 39 044 т/год. 9,52 %
Продукт подобен на компост 359 т/год. 0,09 %
Загуби 116 510 т/год. 28,42 %
Остатък 75 635 т/год. 18,45 %
Сума 410 000 т/год. 100 %

 

За постигането на гореизброените цели при проектирането и експлоатацията на завода за МБТ се спазват на следните принципи:

 • Ниски експлоатационни разходи и енергопотребление;
 • Работа при максимална ефективност;
 • Удовлетворяване изискванията за ограничаване на емисиите и разпоредбите на Закона за опазване на околната среда;
 • Последиците от експлоатацията на инсталацията за околната среда няма да надхвърлят нивата, възприети като приемливи в нормативни разпоредби на България и Европейския съюз;