Депо за неопасни отпадъци с пречиствателна станция за инфилтрата на площадка „Садината“

В началото на 2013г. беше пуснато в експлоатация депото за неопасни отпадъци на площадка “Садината”, с. Яна, район Кремиковци. Договорът беше сключен на 26 август 2011г. с ДЗЗД “Обединение Геотехмин-Униеко” на обща стойност над 25 млн. лв. Изградени са следните подетапи и подобекти:

Подетап 1 с подобекти: Ограда; КПП, кантар и приемна; площадкови ВиК мрежи и ел. съоръжения; противопожарен резервоар и помпена станция; станция за измиване и дезинфекция; охранителен канал 1; експлоатационен път от км 0+00до км 0+550, от км 0+1700 до км 0+2057.76;разпределителна кранова шахта; сграда решетки и ПС; резервоар за инфилтрат система за подпочвени води; депо за неопасни отпадъци вертикална планировка клетки 1 и 2 н т.ч. дига 1 и стена от габиони; долен изолационен екран клетка 1; система за инфилтрат клетка 1;

Подетап 2 с подобекти: административна сграда; ремонтна работилница; гараж навес, ПСОВ технологична сграда; резервоар от Хан Богров; резервоар за МБТ; площадкови комуникации и пътища на ПСОВ; сграда за смесителен резервоар, пясъкозадържател и помпена станция, експлоатационен път от км 0+550 до км 0+1700; агрегат ПСОВ; клетка 2 долен изолационен екран; клетка 2 система за инфилтрат; районно осветление; задържателен резервоар от отмосферни води; охранителен канал 3; помпена станция за битово-фекални води;система за атмосферни води около дига и по дига 1; вертикална планировка на приемна зона и настилки;

Подетап 3 с подобекти: Ландшафтно оформяне; охранителен канал 2; канавка.
[/tab][tab title=“Завод за механично биологично третиране“ icon=“fa-flask“]
Завод за механично биологично третиране (МБТ) с производство на Горивни продукти от отпадъци (ГПО) на площадка „Садината“;

Завод за механично-биологично третиране с производството на Refuse Derived Fuel (RDF) гориво

Заводът за механично-биологично третиране ще бъде разположен на площадка м. „Садината” (в съседство с новопостроеното депо за неопасни отпадъци). Заводът ще преработва всички битови отпадъци на София (с изключение на разделно събираните био и зелени отпадъци). Той ще има капацитет от 410,000 т/г. Третирането на отпадъците ще се осъществява в рамките на 310 дни на година, което се изразява в среден дневен капацитет от 1,320 тона на ден.

Процесът на механично-биологично третиране ще включва следните стъпки: механично/ръчно разделяне и сортиране, биологично третиране на органични отпадъци и производство на Refuse Derived Fuel (RDF) гориво.

Отпадъците, които ще бъдат преработвани в завода за механично-биологично третиране са съставени от два различни потока: отпадъци от домакинствата (битови отпадъци) и отпадъци генерирани от магазини, складове, офиси и фабрики (промишлени отпадъци).

Задачите на преработката в завода са да:

максимизира нивото на рециклиране на отделените материали;
обработи органичната фракция с цел получаването на Compost Like Output продукт (CLO) или стабилизран компост, който би могъл да се използва за възстановяване на земи или подобряване на качеството на почвите;
произведе RDF гориво, което би могло да се използва като алтернативно гориво в съоръжение за ко-генерация на енергия в инсталациите на Топлофикация София и/или в циментови заводи (само временно) в България;
раздели и минимизира количеството отпадъци, депонирани на депото и да намали потенциални емисии на депото.

Ключовите производствени показатели на проекта (след приключване на всички инвестиционни мерки) са следните:

Производствен показател: построен завод за МБТ:
Капацитет на вход 410,000 т/год.
Производство на RDF гориво 154,000 т/год.
Депонирани отпадъци (след третиране) 114,000 т/год.
Компостоподобни продукти (КПП) 69,000 т/год.
Годни за рециклиране отпадъци:

  • Метали
  • Пластмаса
  • Хартия
14,000 т/год.
5,000 т/год.
6,000 т/год.
3,000 т/год.
Загуба на вода и въглерод при ферментацията 20%
Загуба на вода и въглерод при зреенето 15%