На площадка „Садината“ са изградени и въведени в експлоатация от 2013г. Депо за неопасни отпадъци и ПСОВ и от септември 2015г. – Завода за МБТ с производство на RDF-гориво.

Площадката на депо за неопасни отпадъци „Садината” включва следните зони:

  • Приемна зона

Приемната зона включва: контролно пропускателен пункт и кантари, административна сграда, гараж, работилница, зона за паркиране (паркинг), трансформаторна станция.

  • Депо за неопасни отпадъци

Депото е проектирано и изпълнено, съгласно българските и европейски стандарти за изграждане на такива съоръжения: диги, клетки на депото, дънна изолация (долен изолационен екран), дренажна система за инфилтрата, дренажни канавки за повърхностни води, дренажна система за подземни води, система за улавяне и изгаряне на газовете в Инсталация за високотемпературно изгаряне, горен изолационен екран.

Депото е разделено на четири клетки със следния капацитет и срокове за експлоатация:

№ на клетката Площ дка Срок на експлоатация Капацитет, m3 Капацитет, t
1 36, 604 3 390 000 444 600
2 25, 823 4 515 000 587 100
3 39, 865 6 660 000 752 400
4 35, 366 8 1 260 000 1 449 900
Общо: 137, 658 21 2 825 000   3 234 000

На депото за неопасни отпадъци е предвидено да бъдат депонирани до 154 000 тона/година неопасни отпадъци. Отпадъците за депониране ще бъдат получени след механично биологичното третиране (МБТ) от Завода за МБТ с производство на RDF-гориво.

Инженерни мрежи и пътища – водоснабдяване, отвеждане на отпадъчни и дъждовни води, електроснабдяване (включително осветление на площадката), ограждане и озеленяване, вътрешни пътища.

Пречиствателна станция за отпадъчни води
Формираните при експлоатацията на депото за неопасни отпадъци „Садината” и Инсталацията за биологично третиране „Хан Богров” отпадъчни води се пречистват в собствена ПСОВ, която е разположена на площадката. В нея ще се пречистват отпадъчните води от Завода за МБТ. Пречиствателната станция е оразмерена приема и третира инфилтрат от Депото за неопасни отпадъци „Суходол”.

Пречиствателната станция за отпадъчни води включва няколко подобекта:
• Разпределителна шахта през която постъпва инфилтрата от депото за неопасни отпадъци.
• Сграда решетки и помпена станция, където се извършва грубо механично почистване на инфилтрата, постъпващ от депото за неопасни отпадъци „Садината“. Технологичния процес в нея автоматизиран.
• Резервоар за инфилтрат от депото с обем 600 m3
• Резервоар за отпадъчни води от „Инсталацията за МБТ” с обем 600 m3.
• Резервоар за отпадъчни води от „Инсталацията за биологично третиране „Хан Богров” с обем 180 m3.
• Технологична сграда, състояща се от помещения и резервоари, свързани в съответствие с технологичната схема.
Пречиствателната станция е с непрекъснат режим на работа.