ПАЗАРНО ПРОУЧВАНЕ – За избор на изпълнител на услуга

Предоставяне на пълни, адекватни и съобразени с изискванията на Общинско предприятие „Столично предприятие за третиране на отпадъци“ услуги, свързани със сертифициране на система за управление на качеството, внедряване на специфичните изисквания за нейното прилагане при производството на твърди възстановени горива съгласно стандарт ISO 15358:2011, ресертификация на системата за управление на здравето и безопасността при работа…

ПАЗАРНО ПРОУЧВАНЕ – Зa избор на изпълнител на услуга „Извънгаранционна поддръжка на UPS-устройства“

Извършване на превантивна и аварийна поддръжка на място и осигуряване работоспособността на UPS техника в ОП СПТО.

При поддръжката да се спазват техническите условия и параметри, заложени от производителите на техниката, техническите стандарти и екологичните изисквания съгласно българското законодателство.

Пазарно проучване

Провеждане на учебна практика в ОП СПТО

Днес, 09.04.2019 г., в ОП СПТО студенти от Лесотехнически университет, факултет „Екология и ландшафтна архитектура“, специалност „Екология и опазване на околната среда“ IV-ти курс проведоха учебна практика. Студентите се запознаха със съоръженията и технологията за третиране на отпадъци в завод МБТ с производство на RDF-гориво и ИБТ „Хан Богров“, както и пречиствателните съоръжения за отпадъчни…

Посещение в ОП СПТО

Днес, 21.03.2019 г., студенти от Висшето Училище на Франкофонията по Администрация и Мениджмънт (ВУФАМ) от две магистърски програми, специалност „Международен транспорт“, профил Централна и Източна Европа, и специалност „Бизнес администрация“, посетиха ОП СПТО. Учебното посещение се проведе в рамките на курсовете по Мениджмънт на доставките, производство и качество, и Логистика. Групата се запозна със съоръженията…

ПАЗАРНО ПРОУЧВАНЕ – За избор на изпълнител за доставка на глицерол за нуждите на ОП СПТО – СРОВ „МБТ“ И ПСОВ „Садината“

Биологичното пречистване на отпадъчните води в СРОВ „МБТ“ и ПСОВ „Садината“ се постига чрез последователност от процеси на денитрификация и нитрификация, с които се осъществява трансформация на азот-съдържащите съединения чрез паралелно окисление на биогразградимата органика.

Пазарно проучване

ПАЗАРНО ПРОУЧВАНЕ за „Компонентно разделяне на активите и изготвяне на протокол съгласно изискванията на ДДС № 05/30.09.2016 г., Заповед с изх. № 91-00-162/06.06.2018 г. на Министерство на финансите и СС № 4 – отчитане на амортизациите“

Предмет на поръчката са преразглеждане оценката за полезния срок на годност на дълготрайните материални и нематериални активи (имоти, инфраструктурни обекти, машини, съоръжения, оборудване, транспортни средства, стопански инвентар, компютри и хардуерно оборудване, системи за автоматизация, програмни продукти и др. НДА), заведени в баланса на ОП СПТО. Изготвянето на експертна оценка относно компонентното разделяне на активите и…

ПАЗАРНО ПРОУЧВАНЕ – За доставка на сглобяеми постройки от готови елементи

Избор на изпълнител за доставка на сглобяеми постройки от готови елементи /офис контейнери/– 4 бр., с размери – височина – 2500-2600, широчина 2500-2600, дължина 6000-6100 м2.

Същите са необходими за нуждите на завод за МБТ, площадка „Садината“, с цел подобряване организацията на работния процес.

Пазарно проучване

ПАЗАРНО ПОУЧВАНЕ – За доставка на софтстартери за нуждите на ОП „Столично предприятие за третиране на отпадъци“

Във връзка с процеса на експлоатация и поддръжка на електрическите съоръжения на площадка „Хан Богров” и площадка „Садината” се налага закупуване на софтстартери, необходими за плавното спиране и пускане на трифазни асинхронни двигатели.

Пазарно проучване

Сфтстартери

ПАЗАРНО ПРОУЧВАНЕ – За доставка на индукционни нагреватели за монтиране на лагери

Целта на пазарното проучване е избор на изпълнител за Доставка на индукционни нагреватели за монтиране на лагери съобразно нуждите на ОП СПТО.

Пазарно проучване