ПАЗАРНО ПРОУЧВАНЕ – За Доставка на лагери и комплектоващи елементи за лагерни възли за нуждите на ОП СПТО

„Доставка на лагери и комплектоващи елементи за лагерни възли” за нуждите на ОП СПТО“, съгласно приложен списък – Образец на ценова оферта – Приложение № 1.

Код съгласно Общият терминологичен речник (CPV) на обществените поръчки:  44440000 – 6 – лагери.

Пазарно проучване

Приложение 1

ПАЗАРНО ПРОУЧВАНЕ – За профилактика, ремонт и разширяване на съществуващи системи

Целта на пазарното проучване е: профилактика, ремонт и разширяване на съществуващи системи ICEGUARD против замръзване на тръби и осигуряване на абонаментно обслужване на системата.

Пазарно проучване

ПАЗАРНО ПРОУЧВАНЕ – За избор на изпълнител на услуга „Доставка на материали и консумативи“

Доставка по заявка на материали и консумативи за извършване на дейности по поддържане и ремонт на сгради, машини и съоръжения в ОП СПТО.

Пазарно проучване

ПАЗАРНО ПРОУЧВАНЕ – За избор на изпълнител за Абонаментно сервизно обслужване на стационарни системи и преносими газоанализатори и газсигнализатори.

Извършване на абонаментно сервизно обслужване, включващо доставка и монтаж на резервни части и консумативи, профилактика и диагностика на наличните в ОП СПТО стационарни системи и преносими газоанализатори, газсигнализатори, съгласно изискванията на производителя на съответната марка. Провеждане на тренировка за работа в ограничени пространства, работа с газоанализатори и дихателни апарати с бутилка.

Пазарно проучване

 

ПАЗАРНО ПРОУЧВАНЕ – За изработка, доставка, монтаж, гаранционно и извънгаранционно обслужване на Гама сигнализатор за откриване на източници на йонизиращо лъчение в товарен транспорт

Избор на изпълнител за „Изработка, доставка, монтаж, гаранционно и извънгаранционно обслужване на Гама сигнализатор за откриване на източници на йонизиращо лъчение в товарен транспорт за нуждите на ОП СПТО“ в изпълнение на изискванията на чл. 3 и чл. 73 от Закон за безопасно използване на ядрената енергия.

 Пазарно проучване

Провеждане на учебна практика

Днес, 10.07.2019 г., в ОП СПТО студенти от магистърски програми „Екологична биотехнология“, „Приложна хидробиология и аквакултури“, „Биобизнес и биопредприемачество“ и „Екомениджмънт“ при Биологически факултет на Софийски университет „Св. Климент Охридски“ проведоха лятна учебна практика. Студентите се запознаха със съоръженията и технологията за третиране на отпадъци в завод МБТ с производство на RDF-гориво.

ПАЗАРНО ПРОУЧВАНЕ – За избор на изпълнител на услуга „Доставка, пускане в експлоатация, обучение за работа, гаранционно обслужване и извънгаранционна поддръжка на бърз сушилен шкаф“

Уред, служещ за изсушаване на проби от твърдо възстановено гориво (RDF) в ОП „Столично предприятие за третиране на отпадъци“. Бързият сушилен шкаф е необходим за работа в лабораторни условия за подготовка на представителни извадки за последващи анализи на материала.

Пазарно проучване

Образец на оферта

Провеждане на учебна практика в ОП СПТО

Днес, 28.05.2019 г., студенти от МГУ „Св. Иван Рилски“, специалност „Екология и опазване на околната среда“ и специалност „Газова, горивна и пречиствателна техника и тенологии“ проведоха учебна практика в ОП СПТО. Студентите се запознаха със съоръженията и технологията за третиране на отпадъци в завод МБТ с производство на RDF-гориво и ИБТ „Хан Богров“.