ПАЗАРНО ПРОУЧВАНЕ – За доставка на сглобяеми постройки от готови елементи

Избор на изпълнител за доставка на сглобяеми постройки от готови елементи /офис контейнери/– 4 бр., с размери – височина – 2500-2600, широчина 2500-2600, дължина 6000-6100 м2.

Същите са необходими за нуждите на завод за МБТ, площадка „Садината“, с цел подобряване организацията на работния процес.

Пазарно проучване

ПАЗАРНО ПОУЧВАНЕ – За доставка на софтстартери за нуждите на ОП „Столично предприятие за третиране на отпадъци“

Във връзка с процеса на експлоатация и поддръжка на електрическите съоръжения на площадка „Хан Богров” и площадка „Садината” се налага закупуване на софтстартери, необходими за плавното спиране и пускане на трифазни асинхронни двигатели.

Пазарно проучване

Сфтстартери

ПАЗАРНО ПРОУЧВАНЕ – За доставка на индукционни нагреватели за монтиране на лагери

Целта на пазарното проучване е избор на изпълнител за Доставка на индукционни нагреватели за монтиране на лагери съобразно нуждите на ОП СПТО.

Пазарно проучване

ПАЗАРНО ПРОУЧВАНЕ – За избор на изпълнител на услуга „Абонаментно поддържане на съдове под налягане и газови инсталации“

Абонаментно поддържане на съоръжения с повишена опасност – съдове под налягане и газови инсталации, съгласно изискванията на Наредба за устройството, безопасната експлоатация и техническия надзор на съоръжения под налягане и Наредба за устройството, безопасната експлоатация и техническия надзор на газови съоръжения и инсталации за втечнени въглеводородни газове.

Пазарно проучване

Приложение 1 – Оферта

Посещение в ОП СПТО

Днес, 22.11.2018 г., студенти от ESFAM, специалност „Публична администрация“ посетиха ОП СПТО. Във връзка с разработването на проект, свързан с управление на отпадъците, студентите се запознаха със съоръженията и технологията за третиране на отпадъци в завод МБТ с производство на RDF-гориво.

 

ПАЗАРНО ПРОУЧВАНЕ – За избор на изпълнител на услуга „Калибриране на технически средства“

Предоставяне на услуги по калибриране на технически средства, използващи се за извършване на измервания/изпитвания в обектите на ОП „Столично предприятие за третиране на отпадъци“.

Пазарното проучване е структурирано в 23 обособени позиции.

Пазарно проучване

Приложение №1

ПАЗАРНО ПРОУЧВАНЕ – За доставка, монтаж и гаранционно обслужване на въздушни завеси на обектите на МБТ

С настоящото възлагане се цели осигуряване на изпълнител, който да достави и монтира „въздушни завеси“, за поставяне на отворите на описаните по- долу помещения за осигуряване на въздушна бариера между двете зони, с цел запазване на параметрите на температурата в помещенията, подобряване на енергийната ефективност на сградите и поддържане на необходимите температурни параметри през лятно-зимният…

ПАЗАРНО ПРОУЧВАНЕ – За доставка и монтаж на ревизионни отвори на въздуховоди в сграда за производство на RDF гориво

В сграда за производство на RDF гориво е  разположена система от въздуховоди за изсмукване на прашен въздух и транспортирането му към пречиствателните съоръжения – ръкавни филтри. Гаранционни срок на изградените от Актор Хелектор ДЗЗД въздуховоди е изтекъл. Системата за пренасяне на замърсения въздух в сграда за производство на РДФ гориво се състои от две обособени…

ПАЗАРНО ПРОУЧВАНЕ – За доставка на специализирани измервателни уреди и прибори

Обособена позиция №1 – Доставка на преносим Рефлектометър (Time Domain Reflectometer) – 1 брой; Обособена позиция №2 – Доставка на цифров True RMS мултимер – 1 брой и 2 броя комбинирани измервателни уреди (тестер на изолационно съпротивление/ мултимер); Обособена позиция №3 – Доставка на цифрови True RMS амперклещи – 2 броя; Обособена позиция №4 –…