ПАЗАРНО ПРОУЧВАНЕ – За доставка, монтаж и гаранционно обслужване на въздушни завеси на обектите на МБТ

С настоящото възлагане се цели осигуряване на изпълнител, който да достави и монтира „въздушни завеси“, за поставяне на отворите на описаните по- долу помещения за осигуряване на въздушна бариера между двете зони, с цел запазване на параметрите на температурата в помещенията, подобряване на енергийната ефективност на сградите и поддържане на необходимите температурни параметри през лятно-зимният…

ПАЗАРНО ПРОУЧВАНЕ – За доставка и монтаж на ревизионни отвори на въздуховоди в сграда за производство на RDF гориво

В сграда за производство на RDF гориво е  разположена система от въздуховоди за изсмукване на прашен въздух и транспортирането му към пречиствателните съоръжения – ръкавни филтри. Гаранционни срок на изградените от Актор Хелектор ДЗЗД въздуховоди е изтекъл. Системата за пренасяне на замърсения въздух в сграда за производство на РДФ гориво се състои от две обособени…

ПАЗАРНО ПРОУЧВАНЕ – За доставка на специализирани измервателни уреди и прибори

Обособена позиция №1 – Доставка на преносим Рефлектометър (Time Domain Reflectometer) – 1 брой; Обособена позиция №2 – Доставка на цифров True RMS мултимер – 1 брой и 2 броя комбинирани измервателни уреди (тестер на изолационно съпротивление/ мултимер); Обособена позиция №3 – Доставка на цифрови True RMS амперклещи – 2 броя; Обособена позиция №4 –…

Посещение в ОП СПТО

Днес, 22.10.2018 г., във връзка с провеждането на обучителна европейска среща по училищен проект „Еразъм+“, учители и ученици от България, Полша, Франция (Гваделупа), Испания и Италия посетиха ОП СПТО. Групата се запозна със съоръженията и технологията за третиране на отпадъци в завод МБТ с производство на RDF-гориво и ИБТ „Хан Богров“.

ПАЗАРНО ПРОУЧВАНЕ – За избор на изпълнител на услуга „абонаментно обслужване и ремонт на повдигателни съоръжения“

Абонаментно обслужване и ремонт на повдигателни съоръжения, намиращи се на територията на ОП СПТО, съгласно изискванията на Наредбата за безопасната експлоатация и техническия надзор на повдигателни съоръжения (обн., ДВ бр.73/17.09.2010 г., в сила от 18.10.2010 г.).

Пазарно проучване

Приложение №1 Ценова оферта

ПАЗАРНО ПРОУЧВАНЕ – За избор на изпълнител на услуга с предмет „Специализирано техническо обслужване на ел. съоръжения 110/20КV“

Специализирано техническо обслужване на ел. съоръжения 110/20кV, намиращи се на територията на Общинско предприятие „Столично предприятие за третиране на отпадъци“.

Пазарно проучване

Техническо задание

Приложение 1

Приложение 2