СЪОБЩЕНИЕ ПО ЧЛ. 20, АЛ. 4 ОТ ЗОП ЗА СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ

ОП „СТОЛИЧНО ПРЕДПРИЯТИЕ ЗА ТРЕТИРАНЕ НА ОТПАДЪЦИ“ провежда обществена поръчка по реда на чл. 20, ал. 4, т. 3 от ЗОП с предмет: „Подготовка и внедряване на система за управление на „Твърди възстановени горива. Системи за управление на качеството. Специфични изисквания за нейното прилагане при производството на твърди възстановени горива”, съгласно изискванията на стандарт EN…

СЪОБЩЕНИЕ ПО ЧЛ. 20, АЛ. 4 ОТ ЗОП ЗА СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ

ОП „СТОЛИЧНО ПРЕДПРИЯТИЕ ЗА ТРЕТИРАНЕ НА ОТПАДЪЦИ“ провежда обществена поръчка по реда на чл. 20, ал. 4 от ЗОП с предмет: „Доставка на ваксини против хепатит А и Б и комбинирана ваксина срещу хепатит А и Б за работещите в ОП СПТО“

Съобщение оферти

Доставка на термовизионни камери за нуждите на Приемна сграда – ОП СПТО

„Доставка на термовизионни камери за нуждите на Приемна сграда – ОП СПТО“, съгласно приложена техническа спецификация, Приложение №1.

Съобщение_термовизионна камера

Техническо задание за термовизионно наблюдение в приемна

Отчитане на труда и работната заплата на служителите“ и „Изплащане на суми по извънтрудови правоотношения“

„Отчитане на труда и работната заплата на служителите“ и  „Изплащане на суми по извънтрудови правоотношения“ в ОП СПТО, съгласно приложена техническа спецификация, Приложение №1.

Съобщение_работна заплата

Техническа спецификация

Ценова оферта

ПАЗАРНО ПРОУЧВАНЕ – За Доставка на лагери и комплектоващи елементи за лагерни възли за нуждите на ОП СПТО

„Доставка на лагери и комплектоващи елементи за лагерни възли” за нуждите на ОП СПТО“, съгласно приложен списък – Образец на ценова оферта – Приложение № 1.

Код съгласно Общият терминологичен речник (CPV) на обществените поръчки:  44440000 – 6 – лагери.

Пазарно проучване

Приложение 1

ПАЗАРНО ПРОУЧВАНЕ – За профилактика, ремонт и разширяване на съществуващи системи

Целта на пазарното проучване е: профилактика, ремонт и разширяване на съществуващи системи ICEGUARD против замръзване на тръби и осигуряване на абонаментно обслужване на системата.

Пазарно проучване

ПАЗАРНО ПРОУЧВАНЕ – За избор на изпълнител на услуга „Доставка на материали и консумативи“

Доставка по заявка на материали и консумативи за извършване на дейности по поддържане и ремонт на сгради, машини и съоръжения в ОП СПТО.

Пазарно проучване

ПАЗАРНО ПРОУЧВАНЕ – За избор на изпълнител за Абонаментно сервизно обслужване на стационарни системи и преносими газоанализатори и газсигнализатори.

Извършване на абонаментно сервизно обслужване, включващо доставка и монтаж на резервни части и консумативи, профилактика и диагностика на наличните в ОП СПТО стационарни системи и преносими газоанализатори, газсигнализатори, съгласно изискванията на производителя на съответната марка. Провеждане на тренировка за работа в ограничени пространства, работа с газоанализатори и дихателни апарати с бутилка.

Пазарно проучване

 

ПАЗАРНО ПРОУЧВАНЕ – За изработка, доставка, монтаж, гаранционно и извънгаранционно обслужване на Гама сигнализатор за откриване на източници на йонизиращо лъчение в товарен транспорт

Избор на изпълнител за „Изработка, доставка, монтаж, гаранционно и извънгаранционно обслужване на Гама сигнализатор за откриване на източници на йонизиращо лъчение в товарен транспорт за нуждите на ОП СПТО“ в изпълнение на изискванията на чл. 3 и чл. 73 от Закон за безопасно използване на ядрената енергия.

 Пазарно проучване