ОП „СТОЛИЧНО ПРЕДПРИЯТИЕ ЗА ТРЕТИРАНЕ НА ОТПАДЪЦИ“ провежда обществена поръчка по реда на чл. 20, ал. 4 от ЗОП с предмет: Предпроектно проучване за реализация на фотоволтаична инсталация на територията на площадка „Хан Богров“